Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Povinná osoba:

BP STAVBY Morava s.r.o. se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 05020352, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 65955 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává.  Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Ing. Petra Baštincová
e-mail: VOS@bpstavbymorava.cz
telefon: 721 416 028

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

  1. písemně e-mailem na e-mailovou adresu: VOS@bpstavbymorava.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit názvem Whistleblowing
  2. písemně poštou na adresu: Petra Baštincová, BP STAVBY Morava s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc
  3. ústně – telefonicky na tel. čísle: 721 416 028. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod)
  4. osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě. Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky na tel. č. 721 416 028. nebo emailem na adrese: bastincova@bpstavbymorava.cz. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.“